021-22879322
AZIN SEPEHR SAMAN INSTITUTE
مدارس کانادا

مدارس کانادا

مدارس کانادا

در 13 قلمروی قانونی کشور کانادا، شامل 10 استان و سه قلمرو، ادارات یا وزارتخانه های آموزش و پرورش مسئول سازمان دهی، اجرا و ارزیابی آموزش در سطوح ابتدایی و متوسطه، آموزش فنی-حرفه ای و تخصصی، و آموزش پیش دانشگاهی هستند. برخی از نواحی، ادارات یا وزراتخانه های آموزش و پرورش مجزا، یکی برای مقطع ابتدایی و متوسطه و دیگری مخصوص آموزش پس از دبیرستان و پرورش مهارت های گوناگون دارند. تعداد زیادی از این مناطق رشد و آموزش پیش دبستانی را در برنامه آموزشی خود گنجانده اند.

با اینکه تشابهات زیادی در سیستم آموزشی استان ها و قلمروها وجود دارد، ولی تفاوت های قابل توجهی در برنامه آموزشی، ارزیابی و سیاست های مسئولیتی وجود دارد که بیانگر جغرافیا، تاریخ، زبان، فرهنگ و نیازهای مرتبط با جمعیت آن منطقه اند. ماهیت فراگیر، متنوع و سهل الوصول بودن سیستم های آموزشی در کانادا، باور اجتماعی مبنی بر اهمیت تحصیل را نشان می دهد.